Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Egzamin na pojeździe OSK

Kandydat na kierowcę może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu praktycznego na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców, na którym szkolił się w czasie zajęć praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu jest dokonanie czynności formalnych przez ośrodek szkolenia kierowców oraz złożenie przez osobę zainteresowaną stosowanego wniosku. Ponadto pojazd ośrodka musi spełniać wymagania określone przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 
Zapis na egzamin
 

W celu zapisania się na egzamin kandydat musi dostarczyć do WORD wypełniony wniosek oraz podpisane przez OSK oświadczenie. W przypadku zespołu pojazdów należy przedstawić dane obu pojazdów.
 
 

 
Dostarczenie i odebranie pojazdu
 

 • Wskazany do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazd misi zostać udostępniony WORD co najmniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu dla osoby egzaminowanej. Przez udostępnienie rozumie się dostarczenie pojazdu do WORD i poinformowanie pracownika Biura Obsługi lub dyspozytora WORD o dostarczeniu pojazdu. Informacja może zostać przekazana osobiście lub telefonicznie
 •  

 • Łącznie z udostępnieniem pojazdu przekazuje się w oryginale dowód rejestracyjny pojazdu oraz oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub w oryginale dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie
 •  

 • W przypadku kategorii B1 oraz B podstawiany pojazd należy zaparkować na wyznaczonym miejscu zlokalizowanym na terenie parkingu dla pracowników WORD
 •  

 • W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E podstawiany pojazd lub zespół pojazdów należy dostarczyć na plac manewrowy w porozumieniu z dyspozytorem, który wyznaczy miejsce do zaparkowania
 •  

 • Udostępniony pojazd musi być przygotowany do jazdy, musi być zatankowany i czysty
 •  

 • W sytuacji, w której przebieg egzaminu praktycznego jest rejestrowany, to wyposażenie i parametry systemu rejestrującego przebieg egzaminu muszą odpowiadać zapisom art. 54a ust. 2 i 3 Ustawy o kierujących pojazdami oraz w par. 7 ust.1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania
 •  

 • Za przygotowanie pojazdu i uruchomienie urządzenia rejestrującego odpowiedzialna jest osoba przekazująca pojazd przed egzaminem praktycznym. Osoba ta zapewnia nośnik danych, na którym urządzenie rejestrujące zapisuje przebieg egzaminu. Po przeprowadzeniu egzaminu osoba odbierająca pojazd przekazuje nośnik pamięci zawierający zarejestrowany przebieg egzaminu. WORD zwraca nośnik po upływie terminów, o których mowa w Ustawie o kierujących.
 •  

 • Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego dla ostatniej osoby zgłoszonej do egzaminu z wykorzystaniem udostępnionego pojazdu w danym dniu i zabezpieczeniu nośnika, na którym zarejestrowano przebieg egzaminu w przypadku kategorii B, osoba przekazująca pojazd zobowiązuje się pojazd niezwłocznie odebrać.
 •  

 • Pojazd nie spełniający wymagań prawnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 •  
   

  Pliki do pobrania:

  1. wniosek
  2. oświadczenie

   
   

  Orientacyjne terminy egzaminów

  Egzaminy teoretyczne

  1 - 2 dni  Egzaminy praktyczne A, B

  1 - 2 dni  Egzaminy praktyczne C, D

  ok. 2 tygodni  UWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

  Jesteśmy na Twitterze

  Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń