Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Egzamin na pojeździe OSK

Kandydat na kierowcę może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu praktycznego na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców, na którym szkolił się w czasie zajęć praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu jest dokonanie czynności formalnych przez ośrodek szkolenia kierowców oraz złożenie przez osobę zainteresowaną stosowanego wniosku. Ponadto pojazd ośrodka musi spełniać wymagania określone przepisami w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz ustawy w zakresie rejestracji egzaminu na prawo jazdy. Poniżej przedstawiamy schematyczny opis czynności, dzięki którym możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Instrukcja postępowania w sprawie przeprowadzania egzaminów praktycznych na pojazdach OSK

I. Podpisanie umowy

Właściciel ośrodka szkolenia kierowców który chce udostępniać pojazdy OSK na egzamin powinien w pierwszej kolejności podpisać umowę z WORD w Bielsku-Białej. Aby tego dokonać właściciel lub upoważniona przez niego osoba powinna skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, celem pobrania wzoru umowy. Umowa ma charakter ramowy.

II. Zapis na egzamin

W celu zapisania się na egzamin kandydat musi dostarczyć do WORD wypełniony wniosek (załącznik nr 1 do Umowy) oraz podpisane przez OSK oświadczenie (załącznik nr 2 do Umowy). W przypadku zespołu pojazdów należy przedstawić dane obu pojazdów.
WORD dopuszcza zmianę pojazdu na którym będzie prowadzony egzamin. W tym celu do WORD należy dostarczyć nowy wniosek oraz oświadczenie .

III. Dostarczenie i odebranie pojazdu

 1. W pierwszej kolejności przedstawiciel OSK musi dostarczyć pojazd (lub zespół pojazdów) do WORD w Bielsku-Białej i poinformować o tym pracownika Biura Obsługi Klienta.
 2. Pojazd (lub zespół pojazdów) OSK na którym ma zostać przeprowadzony egzamin musi zostać dostarczony do WORD najpóźniej 45 min. przed egzaminem.
 3. Egzaminy na pojazdach OSK są przeprowadzane od godz. 8:00 do godz. 13:00.
 4. Pracownicy WORD wskazują miejsce gdzie ma zostać podstawiony pojazd. Miejscem przeznaczonym do parkowania pojazdów oczekujących na egzamin jest parking znajdujący się w rejonie dolnych garaży lub miejsce na placu manewrowym – w zależności od kategorii i sytuacji na placu manewrowym.
 5. W dalszej kolejności, przez pracowników WORD zostaną sprawdzone następujące elementy:
  • system rejestrujący przebieg egzaminu,
  • stan pojazdu i jego wyposażenia.

  Pojazd nie spełniający wymagań prawnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 6. Jeżeli wszystkie czynności kontrolno-sprawdzające przebiegną pomyślnie zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi jedynie dokument potwierdzający udostępnienie pojazdu dla WORD na potrzeby przeprowadzenia egzaminu a nie stanowi o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r., poz. 951 tekst jednolity z późn. zm.).
 7. Jeżeli w egzaminie ma brać udział zespół pojazdów to w takiej sytuacji podpisuje się odrębne protokoły dla każdego pojazdu.
 8. Po przeprowadzeniu egzaminu (egzaminów) WORD zabezpiecza nagranie i przygotowuje samochód do zwrotu. Zwrot pojazdu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 9. Z uwagi na losowy przydział osób egzaminowanych, nie jest możliwe określenie czasu jaki pojazd musi pozostać w dyspozycji WORD.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2021 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń