Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnia się:
Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu.
Strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
Umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów.
Członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
Pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym.
Osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.
Osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.
Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.
Ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
Strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.
Pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Zapisy na szkolenia przyjmuje:

Biuro Obsługi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 19.00.

Al. Armii Krajowej 220 A, Bielsko-Biała,
tel. 33 82 96 711
fax 33 82 96 701
email: szkolenia@word.bielsko.pl

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest dostarczenie:

– wypełnionego i podpisanego wniosku o udział w szkoleniu,
– dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy,
– dowodu opłaty za szkolenie.

WNIOSEK DO POBRANIA 
Plik należy zapisać lokalnie a następnie otworzyć za pomocą programu Adobe Reader. Po wypełnieniu plik
można zapisać, wydrukować, podpisać a następnie zeskanować i przesłać do WORD w Bielsku-Białej.

Wysokość opłaty za szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od wielkości grupy, lokalizacji i terminu. Opłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Informacja o przebiegu szkolenia
Szkolenie jest jednodniowe, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych WORD lub na terenie Wadowic oraz Żywca.
Zajęcia praktyczne odbywają się w ruchu drogowym w danej miejscowości.
Szkolenie kończy się egzaminem, składającym się z części teoretycznej i praktycznej.
Absolwent szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Program szkolenia

L.P. PRZEDMIOT LICZBA GODZIN ZAJĘĆ UWAGI
1 Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem. 1 Wykład
2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą. 2 Wykład
3 Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem. 1 Wykład
4 Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego. 1 Wykład
5 Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączonyz ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkosci pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się. 2 Wykład / ćwiczenia praktyczne
6 Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych). 1 Egzamin: test + egzamin praktyczny
RAZEM GODZIN 8

Szkolenie organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 Nr 123, poz. 840).

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacji udziela i zapisy na szkolenia i kursy przyjmuje Biuro Obsługi WORD w Bielsku-Białej

Al. Armii Krajowej 220A,
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 19:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń