Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220A zamierza przetwarzać uzyskane dane osobowe w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej, a w szczególności w związku z:

 • Przeprowadzaniem państwowych egzaminów na prawo jazdy
 • Przeprowadzaniem szkoleń i kursów
 • Obsługą kontrahentów i zleceniobiorców
 • Obsługą postępowań przetargowych, zapytań ofertowych oraz transakcji sprzedaży na rzecz WORD w Bielsku-Białej
 • Obsługą korespondencji

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 roku), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 33 8296700, email: sekretariat@word.bielsko.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 33 82 96 730, poczty elektronicznej: iod@word.bielsko.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia i obsługi procesu egzaminu państwowego na prawo jazdy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku i Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 11 stycznia 2011 roku,
  • przeprowadzenia i obsługi szkolenia lub kursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  • obsługi kontrahentów i zleceniobiorców, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  • obsługi postępowań przetargowych, zapytań ofertowych oraz transakcji sprzedaży na rzecz WORD w Bielsku-Białej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  • obsługi korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty zewnętrzne, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych, w celu zapobiegania przestępczości oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przedmiotowego zadania, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności obowiązek archiwizacji dokumentacji), jak również przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Możliwość skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych określonych w przepisach prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych może być brak możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania.
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 
 

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 •  

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w szkoleniu/kursie.
 •  

 • Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu.
 •  
   

  Zmiana wielkości czcionki

  Zoom in Regular Zoom out

  Orientacyjne terminy egzaminów

  Egzaminy teoretyczne

  1 - 2 dni  Egzaminy praktyczne A, B

  1 - 2 dni  Egzaminy praktyczne C, D

  ok. 2 tygodni  UWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

  Newsletter

  Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
  Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  w Bielsku-Białej,
  Al. Armii Krajowej 220A,
  43-316 Bielsko-Biała.
  Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  Al. Armii Krajowej 220A
  43-316 Bielsko-Biała
  TEL/FAX: +48 33 82 96 700
  Numer konta
  40203000451110000000685660

  Jesteśmy na Twitterze

  Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń