Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Procedury odwoławcze

WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI
 

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się bezpośrednio do Egzaminatora Nadzorującego, który nadzoruje pracę egzaminatorów i udziela wyjaśnień na uwagi wnoszone przez osoby egzaminowane:

 
Egzaminator nadzorujący – Robert Knapek
parter, biuro nr 7
telefon : +48 33 82 96 715
robert.knapek@word.bielsko.pl

 
 
SKARGI

Zgodnie z Art. 68 ust. 1 Ustawy o kierujących z dnia 5 stycznia 2011 roku osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru, skargi i zastrzeżenia co do jego przebiegu i oceny. Skargi można składać w ciągu 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

 

Skargi przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka,
w następujących miejscach:
– u Egzaminatora Nadzorującego – parter, pokój nr 7
– w Biurze Obsługi Klienta w przypadku nieobecności Egzaminatora Nadzorującego

 

Skargę należy złożyć w formie pisemnej podając datę, godzinę i opis zdarzenia, które jest jej przedmiotem oraz następujące informacje:
– imię i nazwisko osoby składającej skargę,
– pełny adres zameldowania,
– pełny adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD w Bielsku-Białej sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń