Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Przetargi

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej ogłasza postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na dostawę samochodu ciężarowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. Szczegóły znajdują się w dokumentach do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 594687-N-2018 z dnia 27 lipca 2018 roku (OGŁOSZENIE POSIADA AKTUALIZACJĘ)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (WERSJA NIEAKTUALNA)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (WERSJA NIEAKTUALNA)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie zgodne z art. 25a Ustawy PZP
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja Administratora Danych Osobowych
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy
 8. Formularz – Informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA ! Zmiana treści SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zmienia wagę kryteriów oceny ofert (Rozdział XIII SIWZ) oraz termin składania i otwarcia ofert (Rozdział IX SIWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, formularza ofertowego oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 594687-N-2018. Nowy termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2018 roku, o godz. 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2018 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego. Szczegóły znajdują się w dokumentach do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500183515-N-2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku
 2. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Zmieniony formularz ofertowy (wersja edytowalna)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie zgodne z art. 25a Ustawy PZP
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja Administratora Danych Osobowych
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy
 8. Formularz – Informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy:

Zgodnie z SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona wyłącznie w formie pisemnej), a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktowania się Wykonawcami upoważniony jest Pan Leszek Szwarc – Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Eksploatacji Mienia – tel.: (33) 82 96 721, e-mail: leszek.szwarc@word.bielsko.pl

Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2021 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń