Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Zasady rezygnacji z terminu egzaminu

Ilustracja informacji nt. zasad rezygnacji z terminuZasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dziennik Ustaw z dnia 9 kwietnia 2013, poz.476), zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2013.

Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej:

  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta
  2. drogą pocztową

Warunkiem zmiany terminu egzaminu jest zwrot otrzymanego przy zapisie na egzamin zaświadczenia. Na zaświadczeniu musi być informacja o rezygnacji z wyznaczonego terminu i podpis osoby egzaminowanej.

Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku (zaświadczenia z adnotacją jak wyżej) do WORD.

Wnioski o rezygnację z terminu zarezerwowanego wIlustracja rezygnacji z terminu w systemie Info-Car systemie Info-Car należy składać za pomocą tego systemu, najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Nie można zmienić terminu na dzień przed, jak również w dniu wyznaczonego terminu egzaminu, bez względu na przyczynę!!!

NIE PRZYJMUJE SIĘ REZYGNACJI DROGĄ TELEFONICZNĄ ANI POCZTĄ E-MAIL.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń