Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 roku), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała, tel. 33 8296700, email: sekretariat@word.bielsko.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 33 82 96 730 lub poczty elektronicznej: iod@word.bielsko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i obsługi procesu egzaminu państwowego na prawo jazdy, zgodnie z:
  • art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
  • Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku,
  • Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 11 stycznia 2011 roku.
 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zamierza przekazać Pani/Pana dane osobowe operatorowi systemu teleinformatycznego za pomocą którego realizuje swoje zadania. Poza tym Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat, co wynika z przepisu prawa. Zarejestrowany podczas egzaminu obraz i dźwięk będzie przechowywany przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, a w przypadku złożenia skargi na przebieg egzaminu lub warunki, w jakich był przeprowadzany – do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia egzaminu.
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń