Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Masz wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B przez okres co najmniej 3 lat ,lubisz wyzwania i może marzysz o nowej pracy? Ten kurs może być dla Ciebie szansą. U nas w miłej atmosferze, pod okiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry wykładowców zdobędziesz wiedzę potrzebną, żeby stanąć przed komisją weryfikacyjną i zdać egzamin państwowy.

 

KTO MOŻE BYĆ EGZAMINATOREM?

Wymagania w stosunku do kandydatów na egzaminatorów określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. rok 2021, poz. 1212 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 58 ust. 1 tejże Ustawy egzaminatorem jest osoba która:

 1. posiada wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu;
  • prawo jazdy właściwej kategorii lub
  • pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 3. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 4. ukończyła 23 lata;
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 8. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 9. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 10. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

 

MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

Kurs przeprowadzony zostanie w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 220A.

Rozpoczęcie kursu – kwiecień 2022 roku.

 

ZAPISY NA KURS

Zapisu na kurs można dokonać w Biurze Obsługi WORD w Bielsku-Białej. Wnioski wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście, bezpośrednio w Biurze Obsługi
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres szkolenia@word.bielsko.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia w zakresie kategorii B prawa jazdy obejmuje:

 1. 154 godziny zajęć teoretycznych;
 2. minimum 15 godzin zajęć praktycznych;

 

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania kursu to 6-8 miesięcy.

Możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach on-line.

Harmonogram szkolenia będzie dostosowany do Państwa wymagań czasowych (popołudniowy lub weekendowy).

 

KOSZT SZKOLENIA

Kategoria B: 4600,00 zł

Podniesienie kategorii: 1700,00 zł

Jest możliwość rozłożenia płatności na raty.


Naszym zadaniem jest przekazanie jak największej wiedzy, która pomoże naszym kandydatom w zdobyciu uprawnień egzaminatora.

Serdecznie zapraszamy.


Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

  Al. Armii Krajowej 220A, Biuro Obsługi
  Poniedziałek – Piątek 7:30 – 19:00
+48 33 82 96 715
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2022 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń