Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Posty otagowane kurs egzaminatora katowice

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Wymagania w stosunku do kandydatów na egzaminatorów określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. rok 2011, nr 31, poz. 151 z późniejszymi zmianami).

Kurs, o których mowa w pkt. 6, przeprowadzany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej. W kursie kwalifikacyjnym prowadzonym dla kandydatów na egzaminatorów uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9.

Zgodnie z art. 58. ust. 1. Ustawy egzaminatorem jest osoba, która:

 1. posiada wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu;
 3. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 4. ukończyła 23 lata;
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 8. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 9. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 10. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Program szkolenia w zakresie kategorii B obejmuje:

 1. 154 godziny zajęć teoretycznych;
 2. minimum 15 godzin zajęć praktycznych;

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

  Al. Armii Krajowej 220A, Biuro nr 55
  Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2021 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń