Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Posty otagowane szkolenia bielsko

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Ilustacja informacji o kursie reedukacyjnymWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej od 01 lipca 2015r. organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, którym starosta wydał decyzję administracyjną, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Opłata za kurs wynosi 400zł płatne na konto BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA 40 2030 0045 1110 0000 0068 5660.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
  WNIOSEK DO POBRANIA 
  Plik należy zapisać lokalnie a następnie otworzyć za pomocą programu Adobe Reader. Po wypełnieniu plik
  można zapisać, wydrukować, podpisać a następnie zeskanować i przesłać do WORD w Bielsku-Białej.
 • Kopia skierowania na kurs,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty na konto WORD w Bielsku-Białej BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA 40 2030 0045 1110 0000 0068 5660 – koszt szkolenia: 400 zł.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami art. 99 ust. 1 pkt 5) i 105 ust. 5 (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 155 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013r. poz. 9)

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro Obsługi
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 19:00
+48 33 82 96 715
+48 33 82 96 701
szkolenia@word.bielsko.pl

Kwalifikacja wstępna

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia przez Wojewodę Śląskiego pod numerem: 46 (Zaświadczenie Nr IF/IVa/5327/1/286/10 z dnia 09.09.10 r.) organizuje szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej.

Przeprowadzany także szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowe.

Dla kierowców, którzy mają być zatrudnieni przez podmiot wykonujący przewóz drogowy do prowadzenia pojazdu samochodowego wymagane jest uzyskanie:

 1. Kwalifikacji wstępnej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C lub C+E, o ile ukończyli 18 lat;
 2. Kwalifikacji wstępnej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D lub D+E, o ile ukończyli 21 lat;
 3. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, o ile ukończyli 18 lat;
 4. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C lub C+E, o ile ukończyli 21 lat;
 5. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile ukończyli 21 lat;
 6. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D lub D+E, o ile ukończyli 23 lata.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż, te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresami uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 2. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin i obejmuje:

 1. część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 195 godzin;
 2. część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających minimum 65 godzin;
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 16 godzin jazdy indywidualnej;
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny jazdy indywidualnej, lub
  • 2 godziny jazdy z wykorzystaniem urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:

 1. część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;
 2. część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających minimum 33 godziny;
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 8 godzin jazdy indywidualnej;
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny jazdy indywidualnej, lub
  • 1 godzina jazdy z wykorzystaniem urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 65 godzin;
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin jazdy indywidualnej.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne, część specjalistyczna trwające 33 godziny;
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godziny jazdy indywidualnej.

Szkolenie okresowe:

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 2. wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie okresowe teoretyczne trwa 35 godzin i obejmuje:

 1. moduły obowiązkowe trwające 21 godzin;
 2. moduły wybrane odpowiednio dla poszczególnych kategorii prawa jazdy trwające 14 godzin.

Informacje dodatkowe

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie: e-learningu, wykładów, seminariów, pokazów, ćwiczeń itp. Łączny czas trwania zajęć teoretycznych w ciągu jednego dnia nie przekracza 7 godzin. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego Ośrodek wnioskuje do wojewody o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Egzamin przeprowadzany jest w terminie wskazanym przez Wojewodę. Pierwszy egzamin przeprowadzany jest na koszt WORD. Koszt ponownego egzaminu pokrywa osoba, która w czasie poprzedniego egzaminu uzyskała wynik negatywny. Cena ponownego egzaminu ustalana jest każdorazowo przed egzaminem i uzależniona jest od ilości osób zdających.

Wysokość i zasady opłat za kwalifikację wstępną i pozostałe szkolenia:

 1. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat za szkolenia w ratach. Przy czym pierwsza rata opłaty za szkolenie wynosi co najmniej 40% i należy ją wpłacić przed rozpoczęciem zajęć przedstawiając stosowny dowód zapłaty. Dowód uiszczenia opłaty drugiej raty kierowca przedstawia przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego lub przed wydaniem świadectwa kwalifikacji przez WORD;
 2. W przypadku gdy kierowca zrezygnuje ze szkolenia w trakcie jego trwania, zobowiązany on jest do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości proporcjonalnej do swego udziału w całkowitym czasie trwania szkolenia;
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji pobierana jest opłata w wysokości 50 zł;
 4. Możliwość negocjacji cen w przypadku zgłoszenia na kurs grupy kierowców przez jeden podmiot.
Pliki do pobrania dotyczące programu szkolenia:
1. Blok programy
2. Zakres tematyczny

Wnioski do pobrania dotyczące zgłoszenia na szkolenie:
1. Wniosek na szkolenie kwalifikacji wstępnej
2. Wniosek na szkolenie okresowe
Dokumenty został opublikowane w formacie PDF. Aby je otworzyć należy posiadać poprawnie zainstalowany program Adobe Reader. Program ten można pobrać ze stron producenta www.adobe.pl. Jest on udostępniany nieodpłatnie.

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro nr 55
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej zaprasza na Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Udział w Szkoleniu pozwala na likwidacją 6 najstarszych punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W szkoleniu można brać udział raz na 6 miesięcy. Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych.

Szkolenia prowadzone są na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. – art. 130 – (Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012 poz. 488)

Program szkolenia:

 1. Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce;
 2. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych;
 3. Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
  WNIOSEK DO POBRANIA 
  wNIOSEK w formacie PDF zawiera aktywne pola. Plik należy zapisać lokalnie
  a następnie otworzyć za pomocą programu Adobe Reader. Po wypełnieniu plik
  można zapisać, wydrukować, podpisać a następnie zeskanować.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty na konto WORD Bielsko-Biała BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA 40 2030 0045 1110 0000 0068 5660 – koszt szkolenia: 300 zł.
 • prawo jazdy

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro Obsługi
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 19:00
+48 33 82 96 715
+48 33 82 96 701
szkolenia@word.bielsko.pl

Szkolenia

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej prowadzi wiele różnych szkoleń dla kierowców i kandydatów na kierowców. Zapraszamy zwłaszcza na wymienione poniżej cyklicznie organizowane szkolenia i kursy:

 1. Kwalifikacja wstępna
 2. Szkolenie okresowe
 3. Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 4. Warsztaty – czas pracy kierowcy
 5. Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
 6. Szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli
 7. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym
 8. Jazdy próbne na placu manewrowym WORD

Ponadto, uwzględniając nasz potencjał, na Państwa zamówienie możemy podjąć się zorganizowania innych kursów dotyczących ruchu drogowego lub tematu kierowcy.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez nas szkoleń znajdziecie Państwo w menu po prawej stronie.

Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro nr 55
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Egzaminy na prawo jazdy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej przeprowadza egzaminy państwowe na wszystkie kategorie prawa jazdy. Oferujemy komfortowe warunki, elastyczne terminy a także wsparcie w postaci możliwości rozmowy z psychologiem oraz przeprowadzenia jazdy szkoleniowej na placu manewrowym. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w menu po prawej stronie.

Zapraszamy wszystkich kandydatów!Zmiana wielkości czcionki

Zoom in Regular Zoom out

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Newsletter

Zapraszamy do skorzystania z usługi Newslettera naszego Ośrodka, w którym znajdziecie Państwo aktualne informacje.
Administratorem Danych gromadzonych w celu rozsyłania Newslettera jest
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 220A,
43-316 Bielsko-Biała.
Logo Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała
TEL/FAX: +48 33 82 96 700
Numer konta
40203000451110000000685660

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2021 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń