Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Wysokość i zasady wnoszenia opłat

Cennik egzaminów na prawo jazdy

  1. Opłaty za egzamin pobierane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 974).
  2. Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.
  3. *Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o DMC nieprzekraczającym 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile DMC zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.
  4. Za nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie nie przysługuje częściowy zwrot opłaty.
  5. W przypadku osobistej rezerwacji terminu egzaminu, opłatę egzaminacyjną można uiszczać w placówkach pocztowych lub w bankach.
  6. W przypadku rezerwacji terminu egzaminu za pomocą systemu Info-Car, opłatę należy wnosić za pomocą tego systemu.

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym, prosimy aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko, adres osoby egzaminowanej a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).*

Konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

BNP Paribas Bank Polska S.A.
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660


Informujemy jednocześnie, iż na terenie WORD można dokonać wpłaty w Biurze Obsługi lub w placówce Poczty Polskiej, która otwarta jest w godzinach 8:00 – 15:00.

* Informujemy, iż podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 220A, 43-316 Bielsko-Biała oraz, że osobie udostępniającej dane przysługuje prawo do dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia. Przetwarzane dane nie są udostępnianie z wyjątkiem przypadków określonych przepisami w zakresie kompetencji organów państwowych.

Orientacyjne terminy egzaminów

Egzaminy teoretyczne

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne A, B

1 - 2 dniEgzaminy praktyczne C, D

ok. 2 tygodniUWAGA! Powyższe dane zawierają czas orientacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń!

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2023 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń