Egzaminy na prawo jazdy, Szkolenia zawodowe dla kierowców, BRD, Szkolenia redukujące 6 punktów, Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna

Ilustracja informacji na temat kursu egzaminatoraWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia przez Wojewodę Śląskiego pod numerem: 46 (Zaświadczenie Nr IF/IVa/5327/1/286/10 z dnia 09.09.10 r.) organizuje szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej.

Przeprowadzany także szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowe.

 
 
Dla kierowców, którzy mają być zatrudnieni przez podmiot wykonujący przewóz drogowy do prowadzenia pojazdu samochodowego wymagane jest uzyskanie:

 1. Kwalifikacji wstępnej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C lub C+E, o ile ukończyli 18 lat;
 2. Kwalifikacji wstępnej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D lub D+E, o ile ukończyli 21 lat;
 3. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, o ile ukończyli 18 lat;
 4. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C lub C+E, o ile ukończyli 21 lat;
 5. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile ukończyli 21 lat;
 6. Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. D lub D+E, o ile ukończyli 23 lata.

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż, te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresami uzyskanej kwalifikacji, obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.

 
 
Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub
 2. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej trwa 280 godzin i obejmuje:

 1. część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 195 godzin;
 2. część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających minimum 65 godzin;
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 16 godzin jazdy indywidualnej;
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny jazdy indywidualnej, lub
  • 2 godziny jazdy z wykorzystaniem urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

 
 
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej trwa 140 godzin i obejmuje:

 1. część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;
 2. część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych trwających minimum 33 godziny;
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 8 godzin jazdy indywidualnej;
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny jazdy indywidualnej, lub
  • 1 godzina jazdy z wykorzystaniem urządzenia, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

 
 
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej trwa 70 godzin i obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 65 godzin;
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin jazdy indywidualnej.

 
 
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin i obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne, część specjalistyczna trwające 33 godziny;
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godziny jazdy indywidualnej.

 
 
Szkolenie okresowe:
Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 2. wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie okresowe teoretyczne trwa 35 godzin i obejmuje:

 1. moduły obowiązkowe trwające 21 godzin;
 2. moduły wybrane odpowiednio dla poszczególnych kategorii prawa jazdy trwające 14 godzin.

 
 
Informacje dodatkowe

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie: e-learningu, wykładów, seminariów, pokazów, ćwiczeń itp. Łączny czas trwania zajęć teoretycznych w ciągu jednego dnia nie przekracza 7 godzin. Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego uczestnik kursu może przystąpić do egzaminu i ubiegać się o wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 
 
Wysokość i zasady opłat za kwalifikację wstępną i pozostałe szkolenia:

 1. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat za szkolenia w ratach. Przy czym pierwsza rata opłaty za szkolenie wynosi co najmniej 40% i należy ją wpłacić przed rozpoczęciem zajęć przedstawiając stosowny dowód zapłaty. Dowód uiszczenia opłaty drugiej raty kierowca przedstawia przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego lub przed wydaniem świadectwa kwalifikacji przez WORD;
 2. W przypadku gdy kierowca zrezygnuje ze szkolenia w trakcie jego trwania, zobowiązany on jest do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości proporcjonalnej do swego udziału w całkowitym czasie trwania szkolenia;
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji pobierana jest opłata w wysokości 50 zł;
 4. Możliwość negocjacji cen w przypadku zgłoszenia na kurs grupy kierowców przez jeden podmiot.
Pliki do pobrania dotyczące programu szkolenia:
1. Blok programy
2. Zakres tematyczny

Wnioski do pobrania dotyczące zgłoszenia na szkolenie:
1. Wniosek na szkolenie kwalifikacji wstępnej
2. Wniosek na szkolenie okresowe

Dokumenty został opublikowane w formacie PDF. Aby je otworzyć należy posiadać poprawnie zainstalowany program Adobe Reader. Program ten można pobrać ze stron producenta www.adobe.pl. Jest on udostępniany nieodpłatnie.

 
Obrazek ilustrujący do danych kontaktowychInformacje i zapisy na szkolenia i kursy

Al. Armii Krajowej 220A, Biuro nr 55
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
+48 33 82 96 711
+48 33 82 96 700
szkolenia@word.bielsko.pl

Jesteśmy na Twitterze

Copyright © 1998 - 2024 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Wszelkie prawa zastrzeżone. | v3.0.1 Mirosław Suchoń